לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-9274047
marcele@gezer-region.muni.il
פקס: 08-9274090

קול קורא

לחצו להורדת והדפסת קובץ לא נגיש

 

קול קורא

מתן חסויות לאירועים ושיתופי פעולה בתחום התרבות - מועצה אזורית "גזר"

מועצה אזורית גזר (להלן – "המועצה"), מודיעה בזה על רצונה לצרף נותני חסויות לאירועי המועצה השונים וכן ליצור שיתופי פעולה בתחום התרבות עם גופים פרטיים, מסחריים ומגזר שלישי לקיום אירועים ומיזמים.
להלן מובאים פרטי ההליך:

כללי
1. המועצה מונה כ- 28,000 תושבים ונוהגת לערוך מספר אירועי שיא בשנה הפתוחים לציבור הרחב ומושכים אליהם קהל רב.
2. הפרסום אודות אירועים אלו מתבצע ע"י המועצה באמצעים שונים והכל בהתאם לשיקול דעת המועצה וכמפורט במפרט, מצ"ב.
3. המועצה מעוניינת לצרף נתוני חסויות וכן ליצור שיתופי פעולה בתחום התרבות עם – גופים, עסקים, תאגידים מסחריים וארגוני מגזר שלישי לאירועי המועצה.

4. נותני חסויות
4.14.1. נתוני החסות לכל פעילות ייהנו מאמצעי חשיפה שונים והכל כמפורט במפרט מצ"ב.
4.24.2. יובהר כי באפשרות המועצה לקבוע תמורה שונה מזו הנקובה במפרט עבור מתן החסות והכל בהסכמת נותן החסות.
4.34.3. המועצה שומרת על זכותה לשנות/להוסיף/לבטל/לדחות אירועים המוזכרים במפרט. במידה ואירוע יבוטל לאחר מתן החסות, דמי החסות ישבו לנותן החסות ולנותן החסות לא תהא כל טענה כנגד המועצה בהקשר לכך.
4.44.4. ככל שמציע מעוניין להגיש הצעה למתן חסות עבור אירוע שלא נכלל במפרט המצ"ב הוא רשאי לעשות כן ועליו לציין זאת על גבי הצעתו.

5. שיתופי פעולה
5.15.1. בכוונת המועצה לייצר שיתופי פעולה בתחום התרבות עם גופים, עסקים, תאגידים מסחריים וארגוני מגזר שלישי עבור קיום אירועים ומיזמי תרבות בתחומי המועצה.
5.25.2. במסגרת שיתופי הפעולה ייערכו אירועים שונים בין אם ע"י המועצה ובין אם ע"י אחד מהגופים הנ"ל וזאת במסגרת שיתוף פעולה שייקבע בין הצדדים.
5.35.3. גופים המעוניינים לקיים שיתוף פעולה בתחום התרבות עם המועצה מתבקשים לפנות למועצה במסגרת הליך זה ולפרט אודות הפעילות המוצעת.
5.45.4. למען הסר ספק, יודגש כי בכל שיתופי הפעולה, יצוין באופן בולט כי מדובר בשיתוף פעולה בין המועצה לבין הגוף ויפורסם לוגו המועצה.

6. המועצה שומרת על זכותה לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו ו/או את המועדים הקבועים בו מכל סיבה שהיא, או לצאת להליך חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציעים אשר הציעו הצעתם לא תהיה על טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ביחס לאמור.
7. ההצעות אשר יוגשו במסגרת הליך זה תעמודנה בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
8. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.
9. פרטים נוספים אודות ההליך ניתן לקבל במשרדי המועצה אצל מנהלת התרבות במועצה הגב' מרסל עמירה בטל' 08-9274047 או במייל: marcele@gezer-region.muni.il

תנאי הסף להגשת הצעה למתן חסות/שיתוף פעולה
10. עם נותני החסות/שיתופי הפעולה ימנו אך ורק גופים, עמותות, עסקים, תאגידים מסחריים וארגוני מגזר שלישי בעלי כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 שפעילותם ותחום עיסוקם עולים בקנה אחד עם חזון המועצה, אופייה וערכיה, עם מעמדה הציבורי ועם תפקידיה על פי דין.

יובהר כי לא תתאפשר מתן חסות למוצרים/שיתוף פעולה עם גורמים אשר אינם עולים בקנה אחד עם היותה של המועצה גוף ציבורי כגון מוצרים לא מוסריים.

11. נותן החסות נעדר זיקה לחבר מועצה/עובד מועצה – נותן החסות יחתום על הצהרה בנוסח המצורף.


אופן הגשת ההצעה והליך הבחירה

שלב א'-פנייה והגשת הצעה
12. על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את מסמכי הפנייה, מצ"ב כנספח א' בצירוף המסמכים הרלוונטים המפורטים להלן עד לתאריך 31/12/18 בשעה 14:00 למרסל עמירה, בכתובת marcele@gezer-region.muni.il לאחר השליחה אחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 08-9274047

13. במסגרת פנייתו, על המציע לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל וכל מידע נוסף אשר יימצא לנכון (חומר פרסומי, הפנייה לאתר האינטרנט שלו וכיוצ"ב). כמו כן, על המציע לפרט את דרישותיו המהותיות ככל שישנן, המהוות תנאי מצידו למתן החסות/שיתוף פעולה , כגון פרסומים שונים, בלעדיות בתחום עיסוקו וכד' וכן לפרט את גובה/שווי החסות המוצע על ידו. בשלב זה, תבדוק המועצה את עמידותו של המציע בתנאי הסף. מציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף ייפסל
ולא ימשיך לשלב הבא.

שלב ב'-ראיון
14. נציג המועצה יזמן את המציע לראיון לצורך קבלת מידע וגיבוש ההצעה וזאת בכפוף לעמידה בתנאי הסף. בראיון תבוצע בין היתר בדיקה של אופי החברה, תחום פעילותה, מסריה והתאמתה להתקשרות עם המועצה.

כמו כן, במהלך הראיון ידונו פרטי החסות/שיתוף הפעולה והתמורה הניתנת בעדה והמועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מציע החסות לצורך קבלת הצעת חסות משפורת.

שלב ג'-בחירת ההצעה
15. הצעות המציעים ייבחנו ע"י ועדה מטעם המועצה והחלטותיה יועברו למציעים.
16. למועצה שמורה הזכות לבחור את הצעת החסות הנותנת לה את מירב היתרונות וככלל תעדיף המועצה לבחור את הצעת החסות הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו עבור אירוע מסוים.
17. יובהר כי הליך זה הוא איננו הליך מכרזי ודיני המכרזים אינם חלים עליו ולפיכך המועצה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם המציעים לצורך שיפור הצעותיהם במידת הצורך.
18. יובהר כי המועצה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים בהליך זה, לרבות בחירת מספר נתוני חסויות לאותו אירוע וכן לא לבחור כלל נותני חסויות לאירוע מסוים. כמו כן יובהר כי עבור כל אירוע ייבחר זוכה/זוכים בנפרד.
19. המועצה רשאית להתקשר עם נותני חסויות אשר לא נטלו חלק בהליך זה.

בכבוד רב,
המועצה האזורית גזר

 

שם האירועמאפיין האירוע/קהל יעדמיקוםצפי משתתפיםהתמורה בעד החסות
 צעדת   הרצל אירוע לכל המשפחה,
במקום מתקיים
הפנינג, סדנאות יצירה לילדים, מופע מרכזי
של אמן מוכר, יריד
מכירות וצעדה
בית הרצל-יער חולדה 5000 פרסום לוגו/שם החברה על גבי פרסומי המועצה ביחס לאירוע
 טורגזר מרוץ אופניים עממי קיבוץ גזר 700 פרסום לוגו/שם החברה על גבי פרסומי המועצה ביחס לאירוע
 ניווט   גזר ניווט לכל המשפחה במספר מסלולים. כולל מסלול תחרותי טרם נקבע 1000 פרסום לוגו/שם החברה על גבי פרסומי המועצה ביחס לאירוע
 פסטיבל   חוויה   בכרם פסטיבל לכל המשפחה הנמשך 3 ימים. תכנית הפסטיבל כוללת: הופעות, אמנים, אירוע אופניים, יריד דוכנים ופעילויות לכל המשפחה יקבי ברקן, בית הרצל-יער חולדה 6000 פרסום לוגו/שם החברה על גבי פרסומי המועצה ביחס לאירוע
 טקס   פתיחת   השנה   לנוער   בית הרצל יער חולדה + אנדרטת חיל ההנדסה משמר דוד 1500 פרסום לוגו/שם החברה על גבי פרסומי המועצה ביחס לאירוע
 הופעות   אומנים   ומיזמי   תרבות הופעות של אומנים הנערכות מעת לעת בתחום המועצה, תערוכות, פסטיבלים כל המועצה 200-1000 שיתוף פעולה בין המועצה לבין גופים שונים בקיום האירועים הנ"ל כפי שייקבע בין הצדדים כגון: פעילויות מסובסדות עבור תושבי הרשות, אירועים בשיתוף תושבי המועצה, פרסום לוגו המועצה בפרסומי הגוף עימו מתקיים שיתוף הפעולה, הופעות משותפות ועוד. למען הסר ספק, הרשות לא תידרש לשלם תמורה בגין שיתוף הפעולה. קיימת אפשרות לפרסום באמצעי המועצה כמפורט בסעיף 2 להלן 

כללי
1. צפי המשתתפים מבוסס על נתוני המשתתפים בשנים עברו ואינו מהווה התחייבות כלשהיא מצד המועצה להיקף משתתפים כזה או אחר.
2. אמצעי הפרסום באירועי המועצה כוללים בין היתר את: עיתון המועצה, אתר האינטרנט של המועצה, עמוד הפייסבוק, ניוזלטר המופץ באמצעות דוא"ל, לוחות מודעות, מסרונים לתושבים, פרסום ברשתות חברתיות, פרסום בעיתונות מקומית באזור, כגון: רחובות, ירושלים, מודיעין, בת ים, נס ציונה, ראשון לציון, חולון, רמלה ולוד.
3. יובהר כי היקף הפרסום, סוג הפרסום ותפוצתו משתנים מאירוע לאירוע ובהתאם לאופי ומתווה האירוע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

נספח א' - טופס הפנייה ופרטי המציע
1. פרטי המציע
שם המציע: _________________________________ח.פ./ע.מ ________________
מספר טלפון: _______________________
מספר פקס: _______________________

2. פרטי החותם מטעם המציע
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד ______________

יש לצרף לפנייה זו תעודת התאגדות ו/או עוסק מורשה - סרוק למייל וכן מידע פרסומי אודות הפונה.

3. הצהרה על היעדר זיקה
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א. סעיף 89 ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח - 1958 הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.
ב. כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו".
ג. סעיף 59 לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
ב. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
ג. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.

ככל שקיימת קרבה משפחתית כלשהי, יש לציין –

שם הקרובסוג הקרבהתפקיד
     

 

4. הצעת המציע

שם האירועהצעת המציע-
יש לציין גובה החסות המוצעת
יש לציין תנאים/בקשות מיוחדות בנוגע למתן החסות
צעדת הרצל    
טור גזר    
ניווט גזר    
פסטיבל חוויה בכרם ה-5    
טקס פתיחת שנה לנוער    

שיתופי פעולה-אחר: ככל שמציע מעוניין להגיש הצעה עבור שיתוף פעולה בתחום התרבות בינו לבין המועצה כגון פעילויות מסובסדות עבור תושבי הרשות, אירועים בשיתוף תושבי המועצה, פרסום לוגו המועצה בפרסומי הגוף עימו מתקיים שיתוף הפעולה, הופעות משותפות ועוד- עליו לפרט מה שיתוף הפעולה המוצע.

למען הסר ספק, הרשות לא תידרש לשלם תמורה בגין שיתוף הפעולה. קיימת אפשרות לפרסום באמצעי המועצה כמפורט בסעיף 2 לפניה.

   
חסויות-אחר: ככל שמציע מעוניין להגיש הצעה למתן חסות עבור אירוע שלא נכלל במפרט - הוא רשאי לעשות כן ועליו לציין זאת בהצעתו.    

יובהר כי ניתן להגיש הצעה עבור חלק מהאירועים ואין חובה להציע עבור כל אירועי המועצה.

תאריך: _______________ חתימה + חותמת: ____________________

 

  • הצהרת נגישות
  • מתנסנט | חוגים